Zmena katastrálneho zákona - výber listu vlastníctva s plombou

31.05.2010 06:53

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Okrem iného zákon 103/2010 upravuje späť možnosť výberu listu vlastníctva k nehnuteľnosti s plombou o zmene práva pre vlastníka nehnuteľnosti alebo splnomocnenej osobe. (viď citáciu zákona). Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

 

V § 69 ods. 4 na konci sa pripája táto veta: „Výpis z listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva s označením, že na liste vlastníctva je plomba o zmene práva k nehnuteľnosti, správa katastra vydá vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe alebo osobe oprávnenej podľa osobitného predpisu.10b)“.

pridaj priamu reakciu (0x) hlasovať:  -  1 2 3 4 5  +  (0x  [100 %])

naspäť