stanovujú pravidlá medzi:

 

spoločnosťou NEGOTIANT Group, a.s. 
(ďalej len "prevádzkovateľ")

a používateľom služieb internetového portálu www.negotreal.sk
(ďalej len "používateľ").

 

 

Článok 1.


Úvodné ustanovenia


1. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri. Používateľom, ktorým tieto pravidlá nevyhovujú, nesmú využívať poskytnuté služby prevádzkovateľom servera www.negotreal.sk.

 

 

Článok 2.


Registrácia užívateľa


1.Registrácia každého používateľa na serveri je povinná, neregistrovaný užívateľ môže inzeráty a príspevky iba prezerať, nemôže však inzeráty a príspevky vkladať.


 

2.Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.

 

2. Každý užívateľ, ktorý má záujem používať webové nástroje tohto portálu, musí byť zaregistrovaný. Inak neregistrovaný užívateľ môže iba prezerať obsah stránky www.negotreal.sk, tj. inzerované nehnuteľnosti, realitné články, diskusné príspevky.

 

3. Na registráciu je nutné vyplniť požadované údaje v registračnom formulári, ktoré musia byť uvedené pravdivo.

 

 

Článok 3.

Práva a povinnosti používateľa a prevádzkovateľa


1. Za obsah pridaných inzerátov, diskusných príspevkov nesie zodpovednosť používateľ. Prevádzkovateľ nie je povinný skúmať daný obsah a či daný obsah nepoškodzuje tretiu osobu. V prípade nároku tretej osoby za škody spôsobené používateľov, nesie plnú zodpovednosť používateľ.

 

2. V prípade zverejnenia podkladov, ktoré sú registrované ochrannou značkou, používateľ dáva súhlas prevádzkovateľovi na ich zverejnenie. Používateľ vyhlasuje, že má oprávnenie používať ochrannú značku a prevádzkovateľ nie je povinný túto skutočnosť ďalej skúmať.

 

3. Používateľ sa zaväzuje, že nebude uverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými pravidlami SR, vrátane urážlivých, klamlivých, príp. erotických a pornografických podkladov. 

 

4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek a bez súhlasu používateľa zrušiť registráciu používateľovi bez udania dôvodu.

 

5. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa, ani jeho dobré meno a zároveň nesmie pridávať príspevky, ktoré by mali reklamný charakter v prospech inej právnickej osoby.

 

 

Článok 4.

Cenník


1. Registrácia používateľa na tomto portáli je bezplatná.

 

2. Služby, ktoré sú spoplatnené nájdete v cenníku.

 

 

Článok 5.

Reklamácia


1. Používateľ má právo podať prevádzkovateľovi reklamáciu na chybu, ktorá sa vyskytla pri využívaní tohto portálu.

 

2. Reklamáciu môže užívateľ podať písomne na adresu prevádzkovateľa Negotiant Group, a.s., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, alebo e-mailom na adresu info@negotiant.sk.

 

3. Prevádzkovateľ vyvíja snahu poskytnúť čo najlepšie služby tohto portálu, ale nezaručuje nepretržitú prevádzku tohto portálu.

 

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by mohli byť spôsobené užívaním tohto portálu.

 

 

Článok 6.

Ochrana súkromia


1. Používateľ sa zaväzuje uchovávať osobné údaje v súlade so zákonom § 18 ods. 2 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a neposkytovať obdržané údaje tretím osobám.

 

 

Článok 7.

Zmena pravidiel


1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť tieto pravidlá.

 

 

Článok 8.

Dodržiavanie právnych noriem


1. Používateľ je povinný pri využívaní služieb tohto portálu dodržiavať právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.